پرداخت هزینه ارزشیابی اساتید
دانشجویان عزیز خواهشمند است جهت پرداخت هزینه ارزشیابی اساتید،گروه درآمد خدمات ارائه شده به دانشجویان،اساتید و کارکنان ارزشیابی اساتید (ثابت)را انتخاب نمایند
1393/11/8

مرکزسلامت و تندرستی دانشگاه
خواهشمنداست جهت پرداخت هزینه مرکزسلامت و تندرستی ،گروه پرداختی درآمدحاصل ازفروش کالا وارائه خدمات راانتخاب نموده و سپس پرداخت هزینه ی مرکزسلامت وتندرستی راانتخاب نمایید.
1396/5/22

 1