پرداخت هزینه ارزشیابی اساتید
دانشجویان عزیز خواهشمند است جهت پرداخت هزینه ارزشیابی اساتید،گروه درآمد خدمات ارائه شده به دانشجویان،اساتید و کارکنان ارزشیابی اساتید (ثابت)را انتخاب نمایند
1393/11/8