مرکزسلامت و تندرستی دانشگاه
خواهشمنداست جهت پرداخت هزینه مرکزسلامت و تندرستی ،گروه پرداختی درآمدحاصل ازفروش کالا وارائه خدمات راانتخاب نموده و سپس پرداخت هزینه ی مرکزسلامت وتندرستی راانتخاب نمایید.
1396/5/22