دانشجویان دکتری دانشکده فنی مهندسی

user

پژماناحمد نژاد ساداتی (نمونه پروفایل)

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی شیمی

user

سعیدپور جعفر

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر

user

علی احمد پور

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر

user

موناشعاعی

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران


صفحه 1 از 1 صفحه
;