Choose Skin

هموژنایزر (التراسونیک پروب دار) آزمایشگاه مرکزی

مشخصات دستگاه

هزینه های خدمات

تعداد واحد تعرفه
به ازای هر واحد 27600 ریال