Choose Skin

شیکر انکوباتور (قابلیت تنظیم زمان و دما تا 37 درجه سانتی گراد را دارا می باشد.)

شیکر انکوباتور (گرمخانه) طوری طراحی شده است که بتواند با ایجاد نمودن یک دمای ثابت و در حال تکان و مهیا نمودن شرایط محیطی کنترل شده خاص، در اهدافی همچون رشد میکروارگانیسم ها و یا سلول ها، نگهداری سوسپانسیون ها، محیط های کشت میکروبی و نگه داری مواد در برخی از آزمایش ها که نیاز به حرارت خاص دارند استفاده می شود. این دستگاه بیشترین کاربرد را در آزمایشگاه های طبی جهت کارهای بیولوژی و کشت سلولی، ژنتیک و بسیاری از دیگر علوم کاربردی، بخش های میکروب شناسی، تعیین میزان نیاز بیوشیمیایی به اکسیژن ( BOD1) و نگهداری از سلول های زنده دارد.

مشخصات دستگاه

هزینه های خدمات

تعداد واحد تعرفه
به ازای هر واحد 360000 ریال