Choose Skin

نگهداری و نمونه های ساخته شده بتن و نمونه های دیگر در آزمایشگاه با شرایط رطوبت(روز- نمونه)

مشخصات دستگاه

هزینه های خدمات

تعداد واحد تعرفه
به ازای هر واحد 15600 ریال