Choose Skin

آماده سازی کمتر از دو کیلوگرم نمونه خاک در اندازه کمتر از 2 میلی متر

-

مشخصات دستگاه

هزینه های خدمات

تعداد واحد تعرفه
به ازای هر واحد 63000 ریال