پرداخت ها

لفطا پرداخت خود را انتخاب نمائید

مهمانسرا

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

ثبت نام کلاسهای آکادمی زبان

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

جریمه دیرکرد کتب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

فروش محصولات دامی وکشاورزی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

قرارداد اجاره واحد چاپ و تکثیر

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اجاره بوفه ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

انتشارات

2000000

پرداخت هزینه

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد(استعدادهای درخشان)

1250000

پرداخت هزینه

ثبت نام بدون آزمون دوره دکتری(استعداددرخشان)

3000000

پرداخت هزینه

مصاحبه دانشجویان دوره دکتری

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

مدیریت تربیت بدنی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

کانون فرهنگی وهنری

100000

پرداخت هزینه

پژوهشکده مدیریت آب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

مرکزتحقیقات مدیریت انرژی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

فروش کتاب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

سلف سرویس مغان

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

سلف سرویس مشگین شهر

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین همایش ملی خانواده آرمانی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین همایش ملی کارآفرینی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

خوابگاه مغان

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

دومین همایش ملی روان درمانی ایران

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

دومین همایش ملی نگارش وویرایش زبان فارسی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

دومین همایش بین المللی کودکان استثنائی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

چهارمین همایش بین المللی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین همایش ملی زن در صد سال اخیر

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

همایش ملی آینده پژوهی در فقه،حقوق وعلوم سیاسی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

دومین همایش بین المللی چالش ها وراهکارهای مدیریت توسعه گردشگری پایدار

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

دوره های آموزش آزاد

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اردوهای مدیریت تربیت بدنی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

آموزش زبان فارسی(دوره مقدماتی )

30000000

ویژه دانشجویان خارج از کشور

پرداخت هزینه

آزمون تعیین سطح زبان فارسی

4000000

ویژه دانشجویان خارج از کشور

پرداخت هزینه

اولین همایش بین المللی روان شناسی ودین

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه