پرداخت ها

لفطا پرداخت خود را انتخاب نمائید

مهمانسرا

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

آزمایشگاه مرکزی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

آکادمی زبان

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

جریمه دیرکرد کتب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

فروش گوشت ومرغ

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

خوابگاه ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

صدور کارت پرسنلی

35000

پرداخت هزینه

قرارداد اجاره واحد چاپ و تکثیر

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اجاره بوفه ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

تربیت بدنی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

همایش آبخیزداری وصیانت از محیط زیست

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

آموزشهای آزاد و مجازی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه