پرداخت ها

لفطا پرداخت خود را انتخاب نمائید

مهمانسرا

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

آزمایشگاه مرکزی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

آکادمی زبان

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

جریمه دیرکرد کتب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

مرکز سلامت و تندرستی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

خوابگاه ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

صدور کارت پرسنلی

35000

پرداخت هزینه

قرارداد اجاره واحد چاپ و تکثیر

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اجاره بوفه ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

تربیت بدنی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

همایش ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه