پرداخت ها

لفطا پرداخت خود را انتخاب نمائید

آکادمی زبان

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

جریمه دیرکرد کتب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

خوابگاه ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

صدور کارت پرسنلی

215000

پرداخت هزینه

قرارداد اجاره واحد چاپ و تکثیر

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اجاره بوفه ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

آموزشهای آزاد و مجازی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

انتشارات

2000000

پرداخت هزینه

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد(استعداددرخشان)

500000

پرداخت هزینه

همایش ملی مدرسه فردا

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

ثبت نام بدون آزمون دوره دکتری(استعداددرخشان)

1500000

پرداخت هزینه

همایش ملی آسیبهای اجتماعی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین کنفرانس بین المللی وچهارمین کنفرانس ملی صیانت ازمنابع طبیعی و محیط زیست

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

تربیت بدنی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

کلاس های هنر

500000

پرداخت هزینه

کانون فرهنگی وهنری

100000

پرداخت هزینه