پرداخت ها

لفطا پرداخت خود را انتخاب نمائید

آزمایشگاه مرکزی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

آکادمی زبان

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

جریمه دیرکرد کتب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

خوابگاه ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

صدور کارت پرسنلی

215000

پرداخت هزینه

کنفرانس بین المللی گردشگری

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد(استعداددرخشان)

500000

پرداخت هزینه

سومین همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

همایش ملی مدرسه فردا

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

ثبت نام بدون آزمون دوره دکتری(استعداددرخشان)

1500000

پرداخت هزینه