درخواست اختصاص ایمیل دانشجویی


الگوی ایمیل پیشنهادی برای دانشجویان دکتری example@uma.ac.ir و برای دانشجویان کارشناسی ارشد example@student.uma.ac.ir میبباشد

;