Choose Skin
عنوان ارائه دهنده
کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) با حلال- گروه زیست شناسی گروه آموزشی زیست شناسی - دانشکده علوم مشاهده جزیئات
کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) بدون حلال- گروه زیست شناسی گروه آموزشی زیست شناسی - دانشکده علوم مشاهده جزیئات
دﺳﺘﮕﺎه الکتروریسی زیست شناسی گروه آموزشی زیست شناسی - دانشکده علوم مشاهده جزیئات
دﺳﺘﮕﺎه انکوباتور دارCO2زیست گروه آموزشی زیست شناسی - دانشکده علوم مشاهده جزیئات
دستگاه جوجه‌کشی آزمایشگاهی زیست شناسی گروه آموزشی زیست شناسی - دانشکده علوم مشاهده جزیئات
دستگاه طیف‌سنج مرئی - فرابنفش زیست شناسی گروه آموزشی زیست شناسی - دانشکده علوم مشاهده جزیئات
هود لامینار زیست شناسی گروه آموزشی زیست شناسی - دانشکده علوم مشاهده جزیئات
اتوکلاو زیست شناسی گروه آموزشی زیست شناسی - دانشکده علوم مشاهده جزیئات
ترازوی دیجیتالی زیست شناسی گروه آموزشی زیست شناسی - دانشکده علوم مشاهده جزیئات
آون زیست شناسی گروه آموزشی زیست شناسی - دانشکده علوم مشاهده جزیئات
انکوباتور معمولی زیست شناسی گروه آموزشی زیست شناسی - دانشکده علوم مشاهده جزیئات
آنتی باکتریال زیست شناسی روش دیسک گروه آموزشی زیست شناسی - دانشکده علوم مشاهده جزیئات
آنتی باکتریال زیست شناسی MBCوMICروش گروه آموزشی زیست شناسی - دانشکده علوم مشاهده جزیئات

Page 1 of 1