Choose Skin
عنوان ارائه دهنده
دیپ فریز ( 70oC-) آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
آب دیونیزه آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
هود شیمیایی آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
هود لامینار آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) توزیع اندازه ذرات و ضریب نفوذ و تعیین پتانسیل زتا آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) توزیع اندازه ذرات و ضریب نفوذ آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) تعیین پتانسیل زتا آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) تفسیر نتایج آنالیز DLS آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) آماده سازی نمونه¬های پودری با سورفکتانت آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) آماده سازی نمونه¬های سوسپانسیون آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) تعیین جرم مولکولی و ضریب دوم ویریال آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
میکروسکوپ فلورسانس اینورت آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
میکروسکوپ نوری آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
میکروسکوپ بینوکولار آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
میکروسکوپ تحقیقاتی پلاریزان لایتز آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
رفراکتومتر کانی آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
کنداکتیویته متر نمونه سنگی آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
الکتروفورز (ران کردن ژل و تصویربرداری با دستگاه ژل داک)-آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
نانواسپکتروفتومتر Nanodrop با حجم 1-2 میکرولیتر از طریق Pedestal آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
نانواسپکتروفتومتر Nanodrop با حجم 1000 میکرولیتر با استفاده از کووت آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
فریز درایر آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
یخساز آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
هزینه کار در آزمایشگاه برای دانشجویان خارج از دانشگاه آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات
هزینه کار در آزمایشگاه برای دانشجویان آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی مشاهده جزیئات

Page 2 of 3