پرداخت الکترونیک دانشگاه محقق اردبیلی

درخصوص واریز هزینه شرکت در همایش های دانشگاه

به نام خدا ازکلیه شرکت کنندگان خواهشمندیم هزینه های شرکت در همایش را ازطریق مرورگرفایرفاکس پرداخت نمایند.باتشکر

4/20/2021 12:24:39 PM