پرداخت ها

لفطا پرداخت خود را انتخاب نمائید

مهمانسرا

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

جریمه دیرکرد کتب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

فروش محصولات دامی وکشاورزی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

خوابگاه ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

قرارداد اجاره واحد چاپ و تکثیر

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اجاره بوفه ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

انتشارات

2000000

پرداخت هزینه

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد

1000000

پرداخت هزینه

ثبت نام بدون آزمون دوره دکتری(استعداددرخشان)

2500000

پرداخت هزینه

مصاحبه دانشجویان دوره دکتری

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

کانون فرهنگی وهنری

100000

پرداخت هزینه

پژوهشکده مدیریت آب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

مرکزتحقیقات مدیریت انرژی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

آزمون زبان

1250000

پرداخت هزینه

همایش ملی دانشگاه آرمانی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

دوره های آزاد مهارتی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

فروش کتاب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین همایش ملی آذربایجان و مطالعات علوم انسانی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

سلف سرویس مغان

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

سلف سرویس مشگین شهر

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

همایش ملی ایثار،مقاومت،جهادوشهادت

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

سومین کنفرانس بین المللی صیانت از منابع طبیعی ومحیط زیست

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه