پرداخت ها

لفطا پرداخت خود را انتخاب نمائید

مهمانسرا

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

جریمه دیرکرد کتب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

فروش گوشت ومرغ

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

قرارداد اجاره واحد چاپ و تکثیر

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اجاره بوفه ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

آموزشهای آزاد و مجازی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

انتشارات

2000000

پرداخت هزینه

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد

700000

پرداخت هزینه

ثبت نام بدون آزمون دوره دکتری(استعداددرخشان)

1700000

پرداخت هزینه

تربیت بدنی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

کانون فرهنگی وهنری

100000

پرداخت هزینه

پژوهشکده مدیریت آب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

مرکزتحقیقات مدیریت انرژی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

آزمون زبان

1250000

پرداخت هزینه

دومین همایش ملی مدرسه آینده

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوری های نوین

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

سومین همایش بین المللی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

چهارمین همایش بین المللی مولانا

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین همایش بین المللی مشاوره

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین همایش ملی روان درمانی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی ومحیط زیست

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

همایش بین المللی صنعت منظر

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

کنفرانس بین المللی چالشهاوراهکارهای مدیریت توسعه گردشگری پایدار

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

همایش ملی مدیریت سبز و پسماند

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

همایش بین المللی اربعین حسینی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

همایش ملی دانشجویی روانشناسی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری ومدیریت انرژی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه