Choose Skin
عنوان خدمت هزینه ها
واحد هزینه آزمایش
میکروسکوپ نوری گروه مکانیک
به ازای هر 1 هر ساعت 600000 ریال
میکروسکوپ نوری
به ازای هر 1 هر نمونه (10 دقیقه) 240000 ریال
میکروسکوپ فلورسانس اینورت
به ازای هر 1 هر نمونه 432000 ریال
میکروسکوپ تحقیقاتی پلاریزان لایتز
به ازای هر 1 هر نمونه 360000 ریال
میکروسکوپ بینوکولار
به ازای هر 1 هر نمونه 240000 ریال
میکروسکوپ الکترونی (SEM) (شامل تصویر برداری و کوت طلاء
به ازای هر 1 نمونه 1200000 ریال
به ازای بیش از 2 نمونه 1080000 ریال
به ازای بیش از 6 نمونه 984000 ریال
منیزیم گیاه
به ازای هر 1 هر نمونه 408000 ریال
منیزیم خاک
به ازای هر 1 نمونه 624000 ریال
منیزیم آب
به ازای هر 1 هر نمونه 240000 ریال
منحنی سنج (کروی متر)
به ازای هر 1 ساعت 120000 ریال
مغناطومتر نمونه مرتعش (VSM)
به ازای هر 1 نمونه 1152000 ریال
به ازای بیش از 11 نمونه 1037000 ریال
محفظه تست شرایط محیطی
به ازای هر 1 هر ساعت 552000 ریال
قطر ذرات به روش الک خشک
به ازای هر 1 نمونه 372000 ریال
فیلم کش (اپلیکاتور) اتوماتیک با قابلیت کنترل دما، سرعت و ضخامت
به ازای هر 1 هر بار استفاده 156000 ریال
فلیم فتومتر بدون آماده سازی
به ازای هر 1 نمونه 114000 ریال
به ازای بیش از 21 نمونه 102000 ریال
به ازای بیش از 41 نمونه 96000 ریال
به ازای بیش از 61 نمونه 84000 ریال
فلوئید انکلوژن
به ازای هر 1 هر ساعت 2040000 ریال
فسفر گیاه
به ازای هر 1 نمونه 600000 ریال
فسفر خاک
به ازای هر 1 نمونه 420000 ریال
فسفات آب
به ازای هر 1 هر نمونه 280000 ریال
فریز درایر کشاورزی
به ازای هر 1 هرنوبت 480000 ریال
فریز درایر گروه زراعت
به ازای هر 1 یک بار استفاده 480000 ریال
فریز درایر آزمایشگاه مرکزی
به ازای هر 1 هر بار(6 ساعت) 480000 ریال
فریز
به ازای هر 1 هر نوبت 252000 ریال
طیف سنجی جرمی (DIP-MS)
به ازای هر 1 نمونه 1800000 ریال
شیکر انکوباتور یخچالدار
به ازای هر 1 روز 396000 ریال

Page 3 of 13