Choose Skin
عنوان خدمت هزینه ها
واحد هزینه آزمایش
تعیین انرژی خام توسط دستگاه بمب کالریمتر
به ازای هر 1 نوبت 1656000 ریال
تعیین الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF)
به ازای هر 1 نوبت 360000 ریال
تعیین الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF)
به ازای هر 1 نوبت 360000 ریال
تعیین الیاف خام
به ازای هر 1 نوبت 240000 ریال
تعین دانسیته و وزن مخصوص حداکثر مصالح با استفاده از میز لرزان
به ازای هر 1 هر نمونه 1116000 ریال
تشخیص یا تعیین حد روانی و خمیری با روش یک نقطه ای
به ازای هر 1 هر نمونه 276000 ریال
تست کشش و فشار با دستگاه صنتام کشاورزی
به ازای هر 1 هر نمونه 748800 ریال
تست کشش و فشار
به ازای هر 1 هر نمونه 840000 ریال
ترازوی دیجیتالی زیست شناسی
به ازای هر 1 هر سنجش 24000 ریال
ترازوی دیجیتالی 4 رقم اعشار آزمایشگاه مهندسی شیمی
به ازای هر 1 نمونه 54000 ریال
ترازوی دیجیتالی 4 رقم اعشار آزمایشگاه مرکزی
به ازای هر 1 هر نمونه 48000 ریال
ترازوی دیجیتال
به ازای هر 1 ساعت 300000 ریال
تخلخل سنج سطح ویژه (BET)
به ازای هر 1 نمونه 3480000 ریال
به ازای بیش از 2 نمونه 2760000 ریال
به ازای بیش از 6 نمونه 2400000 ریال
تخلخل سنج با دی اکسید کربن BET
به ازای هر 1 هر نمونه 9000000 ریال
به ازای بیش از 5 هر نمونه 7150000 ریال
به ازای بیش از 6 هر نمونه 6200000 ریال
پولشیر گروه مکانیک
به ازای هر 1 هر ساعت 600000 ریال
پنتومتر عقربه ای
به ازای هر 1 هر نمونه 720000 ریال
پنترومتر عقربه ای
به ازای هر 1 هر نمونه 720000 ریال
پلانیمتر
به ازای هر 1 ساعت 120000 ریال
پلاسمای سرد
به ازای هر 1 هر دقیقه 684000 ریال
پلاروگراف
به ازای هر 1 یکبار استفاده از دستگاه 684000 ریال
پروب التراسونیک- با کنترل دما
به ازای هر 1 دقیقه 90000 ریال
پرتودهی گاما
به ازای هر 1 هر نمونه 3000000 ریال
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) توزیع اندازه ذرات و ضریب نفوذ و تعیین پتانسیل زتا
به ازای هر 1 نمونه 2976000 ریال
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) توزیع اندازه ذرات و ضریب نفوذ
به ازای هر 1 نمونه 1800000 ریال
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) تفسیر نتایج آنالیز DLS
به ازای هر 1 نمونه 480000 ریال

Page 8 of 13