Choose Skin
عنوان خدمت هزینه ها
واحد هزینه آزمایش
اندازه گیری خاکستر
به ازای هر 1 نمونه 114000 ریال
به ازای بیش از 21 نمونه 90000 ریال
به ازای بیش از 41 نمونه 72000 ریال
اندازه گیری چگالی با دستگاه دانسیتومتر
به ازای هر 1 هر نمونه 576000 ریال
اندازه گیری آلایندگی اگزوز خودرو
به ازای هر 1 نوبت 1188000 ریال
الکل سنجی نمونه های مایع با هیدرومتر الکل
به ازای هر 1 هر نمونه 120000 ریال
الکتروفورز (ران کردن ژل و تصویربرداری با دستگاه ژل داک)-آزمایشگاه مرکزی
به ازای هر 1 هر بار 302400 ریال
الکتروفورز (ران و تصویربرداری) گروه زراعت
به ازای هر 1 هر بار 336000 ریال
اشعه گاما
به ازای هر 1 هرنمونه 360000 ریال
استرسکوپ رومیزی
به ازای هر 1 ساعت 300000 ریال
اسپکتروفتومتر مهندسی شیمی
به ازای هر 1 نمونه 100800 ریال
به ازای بیش از 10 نمونه 93600 ریال
به ازای بیش از 20 نمونه 86400 ریال
اسپکتروفتومتر بدون آماده سازی زراعت
به ازای هر 1 نمونه 72000 ریال
به ازای بیش از 10 نمونه 66000 ریال
به ازای بیش از 20 نمونه 60000 ریال
اسپکتروفتومتر بدون آماده سازی خاک
به ازای هر 1 نمونه 100800 ریال
به ازای بیش از 10 نمونه 93600 ریال
به ازای بیش از 20 نمونه 86400 ریال
اسپکتروفتومتر باغبانی
به ازای هر 1 هر نمونه 72000 ریال
به ازای بیش از 10 هر نمونه 66000 ریال
به ازای بیش از 20 هر نمونه 60000 ریال
اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)
به ازای هر 1 نمونه 576000 ریال
اسپکتروسکوپی مادون قرمز ATR
به ازای هر 1 - 480000 ریال
اسپکتروسکوپی پراکندگی بازتابشی (DRS)
به ازای هر 1 نمونه 900000 ریال
ازت کل گیاه
به ازای هر 1 نمونه 600000 ریال
ازت کل خاک
به ازای هر 1 نمونه 480000 ریال
ازت نیتراته گیاه
به ازای هر 1 هر نمونه 456000 ریال
ازت نیتراته خاک
به ازای هر 1 نمونه 684000 ریال
ارسال نمونه و گواهی پرداخت
به ازای هر 1 یک بار استفاده 150000 ریال
اتوکلاو گروه خاک
به ازای هر 1 هر بار استفاده 192000 ریال
اتوکلاو زیست شناسی
به ازای هر 1 هر run 600000 ریال
اتوکلاو
به ازای هر 1 بار 192000 ریال
آون زیست شناسی
به ازای هر 1 هر ساعت 360000 ریال
آون خلاء
به ازای هر 1 ساعت 36000 ریال

Page 10 of 13