Choose Skin
عنوان خدمت هزینه ها
واحد هزینه آزمایش
شیکر انکوباتور یخچال دار آزمایشگاه مهندسی شیمی
به ازای هر 1 روز 345600 ریال
شیکر انکوباتور (قابلیت تنظیم زمان و دما تا 37 درجه سانتی گراد را دارا می باشد.)
به ازای هر 1 روز 360000 ریال
شیکر الک
به ازای هر 1 ساعت 480000 ریال
شخم زمین کشاورزی
به ازای هر 1 هر هکتار 2280000 ریال
سولفات محلول خاک
به ازای هر 1 هر نمونه 396000 ریال
سولفات آب
به ازای هر 1 هر نمونه 396000 ریال
سنسور تعیین O2 و CO2 آزمایشگاه مهندسی شیمی
به ازای هر 1 هر نمونه 187200 ریال
سدیم گیاه
به ازای هر 1 هر نمونه 396000 ریال
سدیم خاک
به ازای هر 1 نمونه 624000 ریال
سدیم آب
به ازای هر 1 هر نمونه 240000 ریال
سختی سنج شور A
به ازای هر 1 نمونه 240000 ریال
سانتریفیوژ یخچالدار (دور بالا)
به ازای هر 1 هر بار 240000 ریال
سانتریفیوژ زراعت و اصلاح نباتات
به ازای هر 1 هر نوبت 172800 ریال
سامانه محاسباتی سریع (HPC)
به ازای هر 1 هر روز 460800 ریال
ساخت و تعیین مقاومت فشاری (3، 7، 28 روزه) 9 نمونه مکعبی ملات سیمان پرتلند
به ازای هر 1 هر نمونه 5760000 ریال
ساخت سه نمونه مخلوط آسفالتی و تعیین استحکام و روانی بروش مارشال
به ازای هر 1 هر نمونه 1740000 ریال
ساخت تا شش قالب استوانه ای از نمونه بتن غلطکی با نسبت اختلاط مشخص و استفاده از میز لرزان
به ازای هر 1 هر نمونه 3120000 ریال
ساخت تا 6 قالب بتن با نسبت اختلاط مشخص برای انجام آزمایشهای بتن
به ازای هر 1 هر نمونه 1896000 ریال
روتاری آزمایشگاه مرکزی
به ازای هر 1 هر نمونه 1032000 ریال
رنگ سنج
به ازای هر 1 نمونه 480000 ریال
به ازای بیش از 20 نمونه 408000 ریال
به ازای بیش از 40 نمونه 336000 ریال
رفراکتومتر کانی
به ازای هر 1 هر نمونه 240000 ریال
رفراکتومتر مایعات آزمایشگاه مرکزی
به ازای هر 1 هرنمونه 1380000 ریال
رفراکتومتر آزمایشگاه مرکزی
به ازای هر 1 یکبار استفاده از دستگاه برای یک نمونه 1380000 ریال
رطوبت با دستگاه صفحات فشاری
به ازای هر 1 نمونه 576000 ریال
دیپ فریز ( 70oC-)
به ازای هر 1 حجم یک لیتری- هفته ای 96000 ریال

Page 4 of 13